Ιατρικός Επισκέπτης - Δερματολογικό Τμήμα

Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα την Αθήνα για το Δερματολογικό Τμήμα. 

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία στην ειδικότητα των Δερματολόγων (τουλάχιστον 2-3 χρόνια)
• Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής 
• Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας 
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
• Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών

Προφίλ:
• Προσήλωση στην επίτευξη ποσοτικών / ποιοτικών στόχων 
• Διοικητικές, οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες ομαδικής εργασίας 
• Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
• Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 

Προσφέρονται: 
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
• Σταθερή απασχόληση και ασφάλιση
• Συνεχής εκπαίδευση
• Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα εδώ ή στο fax: 210 5244433.