Διαγωνισμός «FREZYDERM Month»

Ο Διαγωνισμός «FREZYDERM MONTH» πραγματοποιήθηκε στο φαρμακείο Μπίτζιου Γ. Στεφανία - Ναταλία από τις 03/04/2017 έως 28/04/2017. 
Την Παρασκευή 05/05/2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Φαρμακείο επί της οδού Δελφών αριθμός 75Α στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Νικητές είναι οι:
Στέλλα Παπαδοπούλου
Ines Margjeka
Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης

Επιλαχόντες νικητές είναι οι:
Δημήτρης Κανταρτζής
-Άννα Ιμβρόγλου
-Μάγδα Βαβδινού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

«FREZYDERM MONTH»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία «FREZYDERM AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και διακριτικό τίτλο «FREZYDERM» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μενάνδρου 73-75 ΤΚ 104-37 (ΑΦΜ 094459889, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής», στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της, της ενημέρωσης των καταναλωτών και της εμπορικής πολιτικής της, προκηρύσσει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτό διαγωνισμό σε συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α της ημεδαπής με την ονομασία «FREZYDERM MONTH» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»), γενικού ή θεματικού χαρακτήρα (ήτοι για όλους τους κωδικούς της είτε για εποχιακούς) και με δώρα διάφορα προϊόντα της. Εν προκειμένω, ο Διοργανωτής για τον μήνα Απρίλιο 2017 προκηρύσσει Διαγωνισμό στην πόλη της Θεσσαλονίκης (χωρίς να αποκλείεται η προκήρυξη και σε έτερο φαρμακείο της αυτής ή άλλης πόλης). Πιο συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα με Δελτία Συμμετοχής, κατόπιν αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος FREZYDERM, στο φαρμακείο ΜΠΙΤΖΙΟΥ Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΝΑΤΑΛΙΑ  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Δελφών αριθμός 75Α. Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας της κλήρωσης και ανάδειξης νικητή και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει μόνο φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (κατά τον τέταρτο όρο) έχει αγοράσει από το συγκεκριμένο φαρμακείο τουλάχιστον ένα προϊόν FREZYDERM, οποιασδήποτε κατηγορίας, σειράς και αξίας, υπό την κατωτέρω επιφύλαξη, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός τουλάχιστον έγκυρου Δελτίου Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πέμπτο όρο. Δεν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια τα φάρμακα και τα προϊόντα βρεφικής διατροφής FREZYDERM. Επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου με περισσότερα του ενός Δελτία, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον αυτός έχει προβεί, σε διαφορετικούς χρόνους, έστω και την ίδια ημέρα, σε περισσότερες αγορές προϊόντων FREZYDERM (ήτοι μία συμμετοχή ανά φορολογική απόδειξη). Ανήλικα πρόσωπα άνω των δέκα πέντε ετών μπορούν να συμμετέχουν μόνο εφόσον το Δελτίο Συμμετοχής συνυπογράφει με πλήρη στοιχεία του και ο έχων την επιμέλεια τους (γονέας, επίτροπος).

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και στο Φαρμακείο, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτούς επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτήν το Δώρο δικαιούται ο επιλαχών νικητής.  

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/04/2017, ώρα 00:00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 28/04/2017, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν γίνονται δεκτά Δελτία Συμμετοχής και τα κυτία συλλογής θα σφραγιστούν και θα αποσυρθούν από το χώρο πωλήσεως του Φαρμακείου.

5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό - κλήρωση: Οι συμμετέχοντες μετά την αγορά ενός τουλάχιστον προϊόντος θα πρέπει να συμπληρώσουν ευανάγνωστα και με πληρότητα όλα τα απαιτούμενα πεδία με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, κινητό τηλέφωνο, e-mail) στο ειδικό έντυπο / Δελτίο Συμμετοχής, το οποίο θα τους παραδώσει το Φαρμακείο κατά την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της FREZYDERM. Προς τούτο, οι εργαζόμενοι του Φαρμακείου θα παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Το Δελτίο Συμμετοχής για να θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για τη συμμετοχή του στην κλήρωση, πρέπει να φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία. Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου, οι συμμετέχοντες θα το παραδώσουν προς σφράγιση στο ταμείο του Φαρμακείου και αφού σφραγιστεί, θα το ρίψουν στο Κυτίο Συλλογής, εάν αυτό γεμίσει θα χρησιμοποιηθεί έτερο πανομοιότυπο Κυτίο Συλλογής. Παραλλήλως και προς διασφάλιση της εγκυρότητας των συμμετοχών, το Φαρμακείο θα τηρεί Κατάλογο Συμμετεχόντων, όπου την ίδια στιγμή θα καταγράφονται αναλυτικώς τα στοιχεία του συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, κινητό τηλέφωνο, e-mail), διευκρινίζεται δε ότι θα υφίσταται μία καταγραφή ανά κάθε συμμετοχή (άρα ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να εγγραφεί στον Κατάλογο τόσες φορές, όσες και οι αποδείξεις αγοράς προϊόντων FREZYDERM). Οι ως άνω συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μια επιπλέον συμμετοχή, και συνεπώς να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους, εάν κοινοποιήσουν δημόσια («ανεβάσουν») έστω και μια φωτογραφία τους με το αγορασθέν προϊόν (στην οποία πρέπει να φαίνεται καθαρά το προϊόν και το σήμα του) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και κάνουν hashtag (#) στον Διοργανωτή (#frezyderm) και στο φαρμακείο (#pharmacybitziou). Μετά από αυτήν την ενέργεια τους, θα ενημερώνουν σχετικώς το φαρμακείο με ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του φαρμακείου στο Facebook (Φαρμακείο Στεφανία Μπίτζιου) με τα πλήρη στοιχεία τους και το φαρμακείο, αφού επιβεβαιώσει τα ανωτέρω και την ύπαρξη του συμμετέχοντα στον Κατάλογο Συμμετεχόντων (ήτοι τουλάχιστον μία εγγραφή), θα συμπληρώσει το ίδιο (το φαρμακείο), για λογαριασμό και στο όνομα του συμμετέχοντα, ένα ακόμα Δελτίο με όλα τα στοιχεία του και θα το ρίψει στο Κυτίο Συλλογής, ταυτοχρόνως θα προβεί σε μία ακόμα εγγραφή του στον Κατάλογο. Με τη λήξη του Διαγωνισμού (ή με την πλήρωση ενός Κυτίου) το Κυτίο Συλλογής θα σφραγιστεί καταλλήλως, θα αποσυρθεί από το χώρο πωλήσεως και θα φυλαχθεί. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 05/05/2017 και περί ώρας 19:00 μ.μ. στο Φαρμακείο από τον εκπρόσωπο του Διοργανωτή. Ειδικότερα, το ή τα κυτία θα αποσφραγιστούν, το περιεχόμενο τους καταμετρηθεί προσεκτικά και θα ριχθεί σε κοινή κάλπη. Από αυτήν θα εξαχθούν τυχαίως δια χειρός (κλήρωση) με σειρά προτεραιότητας έξι (6) ονόματα, τα πρώτα τρία ονόματα είναι οι ΝΙΚΗΤΕΣ του Διαγωνισμού και τα επόμενα τρία ονόματα είναι οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ, κατά τη συγκεκριμένη σειρά αναπλήρωσης, τα οποία ονόματα και θα εκφωνηθούν δυνατά και θα συνταχθεί σχετικό Πρακτικό Κληρώσεως στο οποίο θα καταγραφούν ο αριθμός των συμμετοχών στον Κατάλογο, ο αριθμός των Δελτίων που βρέθηκαν στην κάλπη και τα ονόματα των κληρωθέντων (νικητών και επιλαχόντων), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία ή γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία πχ κλήρωση άκυρου δελτίου κλπ. Εάν κατά τη διαδικασία εξαχθεί άκυρο Δελτίο Συμμετοχής (ήτοι δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία), αυτό αποβάλλεται από τη διαδικασία, φυλάσσεται σε ιδιαίτερο φάκελο και κληρώνεται έτερο Δελτίο. Κατά τη διαδικασία μπορεί να παρίσταται ελεύθερα κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και έτεροι εκπρόσωποι του Διοργανωτή και θα λάβει χώρα βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον άνω τόπο ή κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο, με ανάρτηση σχετική ανακοίνωσης του στην ιστοσελίδα "www.frezyderm.com" και στο φαρμακείο, η νέα ημερομηνία κλήρωσης ωστόσο θα προγραμματιστεί εντός των επόμενων δέκα ημερών. Τα κληρωθέντα έξι δελτία (νικητών και επιλαχόντων) καθώς και όλα τα λοιπά δελτία των συμμετεχόντων θα παραδοθούν στον Διοργανωτή προκειμένου να φυλαχθούν προς έλεγχο από κάθε ενδιαφερόμενο για εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον διπλάσιο από την προθεσμία αναζήτησης των νικητών ή των επιλαχόντων.

6. Ενημέρωση νικητή: Το Φαρμακείο θα ενημερώσει μέσω τηλεφώνου τους νικητές του Διαγωνισμού, στον αριθμό κλήσης όπου αναγράφεται στο Δελτίο Συμμετοχής εντός δύο εβδομάδων από τη διενέργεια της κλήρωσης και θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους. Την αυτή ενημέρωση θα λάβουν και γραπτώς, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα λάβουν στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης, το όνομα τους θα αναρτηθεί το συντομότερο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.frezyderm.com. , ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι νικητής και να επικοινωνήσει με την FREZYDERM καθώς και στην εμπορική ιστοσελίδα και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Φαρμακείου (εφόσον τηρεί τέτοιες) καθώς και στο κατάστημα του, με σχετική ανακοίνωση. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και τα ονόματα των τριών επιλαχόντων, ανεξαρτήτως εάν αυτοί τελικώς κληθούν ή όχι να παραλάβουν δώρο. Ειδικότερα, σε περίπτωση που μετά το πέρας των δύο εβδομάδων για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο του νικητή (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της εσφαλμένης αναγραφής τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο δελτίο) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, αυτομάτως αυτός θα χάνει το δικαίωμα του στο Δώρο και θα ενημερωθεί προσωπικώς ο επιλαχών (με τηλεφωνική κλήση και ηλεκτρονικό μήνυμα), κατά τη σειρά κληρώσεως του. Σε περίπτωση που δεν ευρεθεί κανένας από τους επιλαχόντες (πάντα κατά τη σειρά κληρώσεως) λόγω λανθασμένης αναγραφής των στοιχείων του εντός των επόμενων δύο εβδομάδων ή εξαντληθεί ο κατάλογος τους, τότε χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο ανακαλείται. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στο δελτίο συμμετοχής είναι αναληθή, ψευδή ή μη ακριβή.

7. Δώρο: Τα Δώρα του Διαγωνισμού, κατά σειρά κληρώσεως, είναι τα εξής τρία (3) σετ: (α) Ολοκληρωμένη πρόταση τεσσάρων προϊόντων FREZYDERM (Mild Wash Foam, Revitalizing Serum, Anti Wrinkle Rich Day & Facial Scrub), (β) Ολοκληρωμένο Βρεφικό σετ τεσσάρων προϊόντων FREZYDERM (Baby Cream, Baby Shampoo, Baby Bath & Baby Hydra Milk) και (γ) Σετ παραλίας FREZYDERM για ενήλικες (Sun Screen Velvet, Sea Side Dry Mist, After Sun) και εάν ο νικητής έχει παιδί, ένα βρεφικό ή ένα παιδικό αντηλιακό, ανάλογα με την ηλικία του. Τα Δώρα αυτά είναι προσωπικά και ο νικητής ή ο τυχόν επιλαχών δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα ή άλλα προϊόντα του Διοργανωτή. Το Δώρο θα παραδοθεί άμεσα (μετά την επικοινωνία μαζί του και την επιβεβαίωση της ταυτότητας τους) στους νικητές από το Φαρμακείο στο κατάστημα του, προς τούτο θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι (ή αντιπρόσωπος με θεωρημένη εξουσιοδότηση τους) για να το παραλάβουν. Μοναδική υποχρέωση του Διοργανωτή είναι η εξασφάλιση του Δώρου στον νικητή και η παράδοση του.
8. Ενημερωτικό υλικό / προβολή: Μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters) στους συμμετέχοντες που έχουν σημειώσει τη σχετική προαιρετική επιλογή στο Δελτίο Συμμετοχής. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) τον Διαγωνισμό για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, στιγμιότυπα, φιλμ, βίντεο ή φωτογραφίες από τη διαδικασία της κλήρωσης και να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων που τυχόν κλήθηκαν να παραλάβουν δώρο με σχετικές αναρτήσεις στα μέσα και στο φαρμακείο, καθώς και φωτογραφίες και δηλώσεις αυτών, ιδίως κατά την παραλαβή του Δώρου. Δικαίωμα ανάρτησης αντίστοιχου υλικού και προβολής του διαγωνισμού και του νικητή (φωτογραφία και δηλώσεις του) ή του επιλαχόντα έχει και το φαρμακείο, είτε στις ηλεκτρονικές σελίδες που τυχόν διατηρεί (εμπορική ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είτε σε εμφανές σημείο στα καταστήματα του. Προς τούτο όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με μόνη τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

9. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.frezyderm.com καθ' όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πάροδο των προθεσμιών ανεύρεσης του νικητή ή του επιλαχόντα ή μέχρι την ανάκληση των δώρων, λόγω αδυναμίας ανευρέσεως και του τελευταίου επιλαχόντα. Επίσης, αντίτυπο των όρων θα βρίσκεται σε πρώτη ζήτηση στο φαρμακείο όπου θα βρίσκονται τα Κυτία Συλλογής και οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει γνώση τους επιτόπου.
 
10. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχω έχει επιλέξει στο Δελτίο Συμμετοχής την αποστολή newsletters, ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (Τηλέφωνο:210 5246900).

11. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, αλλαγή της διαδικασίας κλήρωσης), με δημοσίευση στον τύπο, στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.

12. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο).
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017